<

Kyris

posted on 10 Dec 2012 21:52 by karzius
Kyris
 
The Knight of Dragon
 
 
"เผ่าพันธุ์ ไคริส คือเผ่าพันธุ์มนุษย์พิเศษอีกเผ่าพันธุ์หนึ่ง หรือเรียกอีกชื่อคือนักรบมังกร ไคริสมีลักษณ์เป็นมนุษย์ทุกอย่าง หน้าตารูปร่าง พร้อมด้วยฝีมือการต่อสู้ที่หลากหลายและแทบจะไม่เคยแพ้ใคร ไคริสอพยบจาก Lost land ขึ้นมายังกริสลีย์ฟอล ปัจุจุบันล่ำลือกันว่ามีคนจากเผ่านี้เหลือน้อยเต็มที"
 
"ไคริสจะได้รับพรพิเศษที่ต่างจากเผ่าพันธุ์อื่นๆ นั่นคือ สามารถพูดคุย และต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับมังกรได้ โดยมังกรของเผ่าไคริสนั้น จะไม่ใช่บีทส์ (ไม่สามารถเป็นคนได้) ดังนั้นเผ่าไคริสทุกคนจะมีมังกรเป็นของตนเอง และมากรของเผ่าไคริสจะรับใช้เจ้านายผู้เดียวไปจนวันตาย"
 
 
"มังกรของเผ่าไคริส จะเป็นมังกรไร้ธาตุ ไม่สามารถพ่นไฟ หรือใช้เวทย์มนต์ใดๆได้ เมื่อเจ้านายตาย มังกรก็จะตายตามด้วย แต่หากมังกรตาย ก็จะสูญเสียความสามารถประจำเผ่าไป ดังน้นไคริสทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องดูแลมังกรของตัวเอง และว่ากันว่ามีไคริสเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถขี่มังกรบีทส์ หรือมังกรทมิฬ ได้"
 
ความสามารถประจำเผ่า
-พูดคุยกับมังกร และสามารถขู่สัตว์ป่าให้กลัวได้ด้วยการมอง
-สามาถมองผ่านดวงตาของมังกรของตนเองได้
-ปรับอุณภูมิตนเองให้อุ่นในอากาศหนาว
-มังกรจะสามารถย่อให้เล็กลงจนสามารถนั่งบนบ่าได้
-สามารถเลือกบีสท์เป็นมังกรประจำตัวได้ หากบีทส์ยินยอม
-เมื่อไคริสเลือกมังกรทมิฬเป็นมังกรประจำตัว จะมีลักษณะเป็นปีศาจทันที
-หากเลือกบีทส์เป็นมังกรประจำตัว หากบีทส์ตาย ตัวจะตายตาม